Algemene Voorwaarden Kraamzorg JoNa B.V.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de door Kraamzorg JoNa B.V. afgesloten zorgovereenkomsten. Inschrijving voor kraamzorg vindt plaats door middel van ondertekening van de cliënt op het vastgestelde inschrijfformulier c.q. de websiteaanmelding van Kraamzorg JoNa. Met het inschrijfformulier worden tevens deze algemene voorwaarden aan de cliënt overhandigd.

Te leveren zorg


 • Kraamzorg JoNa biedt zorg op maat.
 • Het aantal uren te leveren zorg wordt in overleg met de cliënt bepaald. De vergoeding hiervoor is afhankelijk van de polisvoorwaarden van de verzekeraar en het indicatieprotocol. De geleverde uren zorg die niet door de verzekeraar worden vergoed, worden rechtstreeks aan de cliënt in rekening gebracht.
 • Alle cliënten betalen een wettelijk bepaalde eigen bijdrage. Afhankelijk van de aanvullende verzekering van de cliënt kan dit bedrag in zijn geheel of gedeeltelijk teruggevraagd worden bij de verzekering.
 • De prioriteit voor kraamverzorgenden is de zorg voor moeder en kind. Huishoudelijke taken zijn hieraan ondergeschikt.

ARBO-richtlijnen (Arbeids Omstandigheden Wet)


 • Kraamzorg JoNa werkt volgens de ARBO-richtlijnen. Deze richtlijnen zijn opvraagbaar op het kantoor van Kraamzorg JoNa.
 • Werklocatie en werkomstandigheden moeten veilig en werkbaar zijn. Indien dit niet het geval is kan de zorg worden stopgezet.
 • Bij een thuisbevalling en tijdens de kraamtijd moet het bed van de kraamvrouw op een minimale werkhoogte van 70 cm worden gebracht. Wanneer hieraan niet wordt voldaan, kan de zorgverlening beperkt worden.

Vervoer


 • Indien de kraamverzorgende bij haar verzekeringsmaatschappij een inzittendenverzekering heeft afgesloten, mag zij gebruik maken van haar eigen auto ten behoeve van het gezin. Dit is echter haar eigen keuze.
 • Kilometers die de kraamverzorgende rijdt op verzoek van het gezin, worden in rekening gebracht volgens CAO Thuiszorg. Ook parkeerkosten van de kraamverzorgende worden met de cliënt verrekend.
 • Kraamzorg JoNa adviseert haar personeel om geen gebruik te maken van de auto van de cliënt.
 • Indien kraamverzorgenden op verzoek van de cliënt, wel gebruik maken van de auto, dan geschiedt dit volledig op risico van de cliënt. Kraamzorg JoNa kan niet aansprakelijk worden gesteld bij eventuele schade.

Tarieven


 • De maximale tarieven voor kraamzorg worden jaarlijks vastgesteld door het College Tarieven Gezondheidszorg.
 • Volgens Landelijk Indicatieprotocol wordt minimaal 3 uur zorg per dag in rekening gebracht.

Geheimhouding & privacy


 • Kraamverzorgenden hebben een beroepsgeheim.
 • De registratie van persoonsgegevens wordt strikt vertrouwelijk behandeld.
 • Kraamzorg JoNa BV is geregistreerd bij het Centraal bureau Registratie Persoonsgegevens onder nummer M1325559/ M1235547.

Annulering


 • Annulering van zorg kan uitsluitend schriftelijk plaatsvinden aan het adres van Kraamzorg JoNa.
 • Bij annulering op medische gronden of vanwege verhuizing buiten het werkgebied van Kraamzorg JoNa zijn geen annuleringskosten verschuldigd.
 • In geval van annulering op medische gronden kan om een verklaring van de verloskundige/gynaecoloog worden gevraagd.
 • Bij annulering tot 120 dagen voor de vermoedelijke bevallingsdatum wordt een bedrag ad. € 75,00 in rekening gebracht aan de cliënt, te weten administratie en registratiekosten.
 • Bij annulering vanaf de 120e dag voor de vermoedelijke bevallingsdatum wordt een volledig dagtarief in rekening gebracht, gebaseerd op de wettelijke minimum zorgduur van 3 uur per dag, tegen de dan geldende tarieven.

Ongewenst gedrag


 • Onder ongewenst gedrag wordt discriminatie, excessief alcohol- en drugsgebruik, (dreiging met) geweld, dwang, gevaarlijke huisdieren of seksuele intimidatie verstaan.
 • Bij ongewenst gedrag wordt de zorg direct gestaakt.

Aansprakelijkheid


 • Kraamzorg JoNa kan aansprakelijk worden gesteld bij schade aan materiële zaken die door schuld of nalatigheid van een medewerker zijn veroorzaakt. Dit moet door de cliënt worden aangetoond.
 • Schade, ontstaan door onjuiste of onvolledige instructie van de cliënt, wordt niet vergoed.
 • Er mag door kraamverzorgenden alleen gewerkt worden met deugdelijke apparatuur (incl. aansluitingen) en deugdelijke materialen (zoals kruiken). Schade door ondeugdelijke apparatuur of materialen wordt niet vergoed.
 • Een melding van schade dient binnen 48 uur schriftelijk te geschieden bij het kantoor van Kraamzorg JoNa.
 • Bij schade wordt er voor de cliënt een eigen risico gehanteerd. De hoogte hiervan kan worden opgevraagd bij het kraambureau.

Verstrekking volmachten


 • Kraamverzorgenden mogen geen gebruik maken van bankpassen, codes en/of creditcards van de cliënt. Bij overtreding hiervan is Kraamzorg JoNa niet aansprakelijk voor enigerlei schade.

Klachten


 • Een klacht over de organisatie en/of zorgverlening dient schriftelijk, binnen vijf dagen na beëindiging van de zorg, te worden gemeld.
 • Verwerking van een klacht geschiedt binnen tien dagen na ontvangst van de schriftelijke melding.
 • Bij ontevredenheid over de afhandeling van een klacht kan men zich richten tot de onafhankelijke klachtencommissie van Kraamzorg JoNa.
 • Een kopie van de klachtenprocedure van Kraamzorg JoNa is opvraagbaar bij het kantoor van Kraamzorg JoNa.